Výstavba bioplynové stanice

Rok 2010

V únoru roku 2010 jsme obdrželi územní rozhodnutí a stavební povolení. Následovala intenzivní práce na přípravě žádosti o dotaci. Po zralé úvaze nakonec bylo rozhodnuto, že žádost o dotaci bude rozdělena. Na výstavbu nových silážních žlabů a koncové jímky jsme požádali o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). O dotaci na druhou část výstavby, tedy vlastní technologii BPS, jsme požádali na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO).

Vlastní výstavba začala na přelomu května a června přípravnými zemními pracemi. Nešlo o nijak jednoduchou záležitost. Podloží v prostoru určeném pro stavbu je z valné části tvořeno odolnou pískovcovou skálou, takže už tato etapa trvala cca dvojnásobný čas, než se předpokládalo. Nicméně vše se zdařilo a mohli jsme začít s budováním opěrných zdí, silážního plata a koncové jímky. Bohužel, zamýšlený časový harmonogram výstavby se nám dařil naplňovat pouze částečně. Časový posun v realizaci stavby byl do jisté míry způsoben také problémy s financováním. Získání úvěru od banky se ukázalo být komplikovanější než se zdálo po prvních jednáních, která proběhla již na začátku roku 2010. S konečnou platností se podařilo dořešit financování projektu a byly podepsány úvěrové smlouvy na konci roku 2010.

V roce 2010 jsme přes všechny problémy zvládli realizaci cca 4/5 ze stavební části. Byly dokončeny opěrné zdi, koncová a vstupní jímka a základové desky pod fermentory. Byla hotova zhruba polovina silážního plata a započali jsme s finální úpravou zpevněných ploch. Za zmínku stojí jistě i skutečnost, že zároveň s pokračující výstavbou jednotlivých objektů jsme provedli v předstihu také konečné terénní úpravy ploch určených k ozelenění a tím i zkrášlení areálu.

Před vlastním započetím výstavby došlo k některým drobným změnám v projektu. Pomineme-li doplnění některých technologických „vychytávek“, které ale nemají zásadní vliv na konečný vzhled stavby, je třeba zmínit dvě odlišnosti od původního záměru. První z nich je jiný tvar silážního plata. Původně zamýšlený obdélníkový tvar jednotlivých sekcí byl nahrazen sekcemi tvaru lichoběžníkového. Druhou změnou je umístění kogeneračních jednotek, čerpací techniky a řídící jednotky do zděného objektu. Ukázalo se, že  toto řešení je levnější a snad také estetičtější než použití kontejnerů. Technologická budova byla tedy také z větší části dokončena.

Nadcházející zima nám ale neumožnila pokračovat ve výstavbě technologické části BPS. Montáž fermentorů, kompletace potrubí apod. vyžaduje určité minimální teploty. Bylo nezbytné čekat do jara, až klimatické podmínky dovolí. Do této doby běžely práce na zajišťování a shromažďování potřebného množství surovin (voda, hnůj, močůvka atd.) nutných pro prvotní naplnění fermentačních nádrží, abychom byli připraveni na spuštění zkušebního provozu BPS bezprostředně po jejím dokončení.

Rok 2011

Na jaře roku 2011 znovu pokračovaly práce na dostavbě silážního plata. Následovalo začištění povrchu základových desek pro fermentory a probíhaly práce na areálových komunikacích. Těsně před dokončením probíhala instalace trafostanice a vyvedení elektrického výkonu BPS. Konečný termín realizace se opět posunul. Hlavním důvodem byly tentokrát různé změny v normách a legislativě, na které bylo nutné dodatečně reagovat a zapracovat je do aktualizací projektové dokumentace.

V posledním červnovém týdnu začaly kamiony navážet součásti technologie BPS. V tomto stadiu výstavby už bylo skutečně vidět, jak bioplynová stanice roste. Před zahájením zkušebního provozu bylo samozřejmě nutné zajistit dostatečné množství vstupních materiálů. Během celého roku 2010 a od začátku roku 2011 se podařilo naplnit již postavenou vstupní a koncovou jímku močůvkou z našich provozů živočišné výroby. Do jímek byly zároveň zachycovány srážkové vody ze zpevněných ploch v areálu BPS. Tím bylo zajištěné dostatečné množství tekutin nutných pro ředění pevných složek vstupního materiálu (siláž, hnůj). Ty byly rovněž připraveny v dostatečném množství. Provoz bioplynové stanice byl zahájen v listopadu roku 2011.